Өрөмдлөгийн үйлчилгээ үзүүлэх

“Оюу толгой” ХХК (цаашид 'Компани' гэх) боломжит эсхүл туршлагатай компаниудыг “Өрөмдлөгийн үйлчилгээ” үзүүлэх тухай Оролцох сонирхлоо илэрхийлэх хүсэлт (ОСИХ)-нд сонирхолоо ирүүлэхийг урьж байна.

["Оролцох сонирхлоо илэрхийлэх хүсэлт-ОСИХ" нь Тендерийн үйл ажиллагааны эхний шат бөгөөд худалдан авах хэрэгцээт бүтээгдэхүүн үйлчилгээг нийлүүлэх сонирхолтой, чадавхи бүхий боломжит ханган нийлүүлэгчид зах зээл дээр байгаа эсэхийг олж тодорхойлох зорилготой үйл явц юм]

Ажлын цар хүрээ:

Дараах өрөмдлөгийн ажлууд хийгдэх бөгөөд зөвхөн эдгээр ажлаар хязгаарлагдахгүй:

Гадаргуу дээрх өрөмдлөг:

 • Нөөцийн тооцоолол хийх зориулалт бүхий алмазан өрөмдлөг, 1,500м хүртэл
 • Цохилтот-эргэлтэт өрөмдлөг
 • Далангийн хэсэгт хийгдэх давхар яндантай өрөмдлөг
 • Налуугийн уулын даралт бууруулах зориулалттай өрөмдлөг (Хөндлөн байдлаар өрөмдөх цохилтот-эргэлтэт өрөмдлөг)
 • Босоо цооногуудыг тоноглох, 300м хүртэлх
 • Геотехникийн төхөөрөмж суурилуулах яндантай алмазан өрөмдлөг
 • Чиглэлтэй өрөмдлөг

Газар доорх өрөмдлөг:

 • Далд уурхайн алмазан өрөмдлөг
 • Чиглэлтэй өрөмдлөг

Туршлагатай, сонирхсон ханган нийлүүлэгчид хамгийн цөөндөө доор дурдагдсан мэдээлэл, бичиг баримтуудыг хавсарган хамт ирүүлнэ үү:

Шаардлагатай бичиг баримтууд:

 • Өрөмдлөгийн ажлын үед хөтөлдөг аюулгүй ажилллагааны систем, бүртгэлийн бодит жишээ бичиг баримт
 • Эрүүл Мэнд, Аюулгүй Ажиллагаа болон Байгаль Орчны бодлогын баримт бичгүүд & журмууд (хуулбар)*
 • Ажлын цар хүрээнд тусгагдсан холбогдох ажлын туршлага, танилцуулга
 • Өрөмдлөгийн болон туслах тоног төхөөрөмжийн мэдээлэл
 • Өрөмдлөгийн ажилчидийн туршлага, ур чадварын мэдээлэл
 • Байгууллагын тухай танилцуулга мэдээлэл, үүнд доорх мэдээллийг багтаасан байна:
  • Хувьцаа эзэмшигчдийн мэдээлэл, дүрмийн хуулбар*
  • Гүйцэтгэх удирдлагын багийн гишүүдийн мэдээлэл, танилцуулга*
  • Байгууллагын бүтэц болон нийт ажиллах хүчин*
  • Улсын бүртгэлийн гэрчилгээ (хуулбар)*

*Хэрэв холбогдох бичиг баримтууд сүүлийн хэлбэрээр “Оюу толгой” компанийн “Оюу” Ханган нийлүүлэгчдийн мэдээллийн санд орсон бол ирүүлэх баримт бичгэнд тэмдэглэгээ хийн ирүүлнэ үү.

Оролцох сонирхлоо илэрхийлэх хүсэлтэй ханган нийлүүлэгчид “Оюу” Ханган нийлүүлэгчдийн мэдээллийн санд бүртгүүлсэн байх шаардлагатай. “Оюу” мэдээллийн санд бүртгүүлж амжаагүй ханган нийлүүлэгчид https://oyu-supplierdatabase.ot.mn/ цахим хаягаар орж бүртгүүлнэ үү.

Оролцох сонирхол илэрхийлэх хүсэлтээ Англи болон /эсхүл Монгол хэл дээр бэлтгэн “Оюу” Ханган нийлүүлэгчдийн мэдээллийн сангаар дамжуулан 2022 оны 03-р сарын 9-ний 17:00 цагаас өмнө ирүүлнэ.

Анхаарах зүйлс:

 • Компани нь зөвхөн Оролцох сонирхлоо илэрхийлэх хүсэлт хүлээн авахаар зарлаж байгаа ба энэ нь ханган нийлүүлэгчдээс ямар нэг бүтээгдэхүүн, ажил үйлчилгээ худалдан авах амлалт, баталгаа өгч байгаа хэрэг биш юм.
 • Компани нь дутуу эсвэл заасан хугацаанаас хоцорч ирүүлсэн материалыг хүлээн авахаас татгалзах эрхтэй
 • Өөр интернет мэдээллийн сан болон бусад вэб хуудсанд хадгалсан Оролцох сонирхлоо илэрхийлэх хүсэлт болон түүнийг татаж авах холбоос зэргийг хүлээж авахгүй.
 • Компани нь энэхүү Оролцох сонирхлоо илэрхийлэх хүсэлт бэлдэж ирүүлэхтэй холбоотой аливаа зардлыг хариуцахгүй.
 • Оролцох сонирхол илэрхийлэх хүсэлт зарын хүрээнд асуулт хүлээн авахгүй.

“ОЮУ ТОЛГОЙ” ХХК

ХУДАЛДАН АВАЛТЫН ГАЗАР