“Төрөл бүрийн төмөр” ханган нийлүүлэх тухай

Тендерийн дугаар: WS863057158
Нээх огноо: 2017-04-20
Хаах огноо: 2017-05-04 17:00
Гэрээ байгуулахаар төлөвлөсөн хугацаа:

'Компани' гэх) туршлага бүхий компаниудыг “Төрөл бүрийн төмөр ханган нийлүүлэх” Тендерт оролцох хүсэлтээ ирүүлэхийг урьж байна. Бид та бүхний төрөл бүрийн хэлбэртэй төмрүүд (квадрат, труба, швеллер, булан, лист болон токорын круг төмөр зэрэг) мөн Hardox буюу түүнтэй ижил хатуу төмөр зэргийг нийлүүлж байсан туршлагын талаар сонирхож байна. Та бүхнийг доорх мэдээллийг Тендерт оролцох хүсэлтийн хамт ирүүлнэ үү.

Нийлүүлэгч нь дараах зүйлсийг бүрдүүлж ирүүлэх шаардлагатай:

  • Компанийн танилцуулга, гэрчилгээ, одоогийн бизнесийн цар хүрээ, ажилчид болон хувь эзэмшигчдийн талаарх мэдээлэл;
  • Дээр дурьдсан зүйлсийг ханган нийлүүлж байсан туршлага, ложистик болон экспорт, импортийн туршлага, болон үйлчлүүлэгчдийн тань тодруулга;
  • Голлон ажиллах ажилчдын талаарх мэдээлэл, тэдгээрийн туршлага (техникийн болон худалдааны);
  • Санал болгож буй брэнд, үйлдвэрлэгч, тэдгээртэй тогтоосон одоогийн харилцаа, санал болгож буй үйлдвэр/брэнд түүний байрлал, тээвэрлэлт болон ханган нийлүүлэх хугацаа, мөн үйлдвэрлэгчээс ирүүлсэн захиа, нэмэлт мэдээлэл;
  • Хэрэв одоогийн байдлаар компанийн болон компанийн хувь нийлүүлэгчдийн эсрэг яваргдаж буй шүүхийн үйл явц, шийдвэр байгаа бол тэр талаарх мэдээлэл;
  • Хэрхэн Оюу Толгой компанид үнэ цэнэ авчрах талаарх саналуудын; болон

Тендерт оролцох хүсэлт хүлээн авахаар зарлаж байгаа ба энэ нь нийлүүлэгчдээс ямар нэг бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах амлалт, баталгаа өгч байгаа хэрэг биш юм.

ба/эсвэл Монгол хэлээр бэлдэж цахим хэлбэрээр 2017 оны 5 дугаар сарын 4-ний өдрийн 17:00 цагаас (Улаанбатарын цагаар) өмнө RFxBox@ot.mnWS863057158 Төрөл бүрийн төмөр ханган нийлүүлэх

Тендерт оролцох хүсэлт/Тендерийн санал бэлдэж ирүүлэхтэй холбоотой аливаа зардлыг хариуцахгүй. “Оюу толгой” компани нь зөвхөн шаардлага хангасан эсвэл цаашдын шалгаруулалтанд оруулахаар сонгосон ханган нийлүүлэгчидтэй эргэж холбогдоно.

Өмнө нь “Оюу толгой” компанийн Нийлүүлэгчийн мэдээллийн санд бүртгүүлж байгаагүй ханган нийлүүлэгч http://oyutolgoi.achillesapac.com/mn/

ОЮУ ТОЛГОЙХХК

ХАНГАМЖИЙН ХЭЛТЭС

.