Арга хэмжээ

Булаг, шанд, уст цэгүүдийг цэвэрлэлээ