Арга хэмжээ

Ханбогд сум дахь Оюу Толгойн Техникийн сургалтын төвийн нээлт