Удирдлагын баг

Компанийг удирдах нь олон хувьцаа эзэмшигчтэй томоохон бизнесийн байгууллагын хувьд нэн чухал юм. Удирдлагын баг буюу Гүйцэтгэх ерөнхий захирлын баг нь компанийн өдөр тутмын үйл ажиллагааг удирддаг. Харин Төлөөлөн удирдах зөвлөл нь хувьцаа эзэмшигчдийн өмнөөс компанийн үйл ажиллагаанд хяналт тавьж, бодлогын чиглэлийг тодорхойлж байна.