Mэдээлэл сургалтын нээлттэй уулзалт


"Оюу толгой"-н Худалдан авалтын газраас Улаанбаатар хот, Өмнөговь аймгийн Даланзадгад болон Ханбогд сумд ээлжлэн мэдээлэл сургалтын нээлттэй уулзалт зохион байгуулдаг бөгөөд уулзалтын үеэр дараах мэдээллийг өгдөг. Үүнд:

- Худалдан авалтын бодлого, стратеги, удирдан чиглүүлэх баримт бичгүүд

- Худалдан авалтын процесс/ Тендерийн баримт бичгүүд

- Бараа, үйлчилгээ нийлүүлэхэд тавих нийтлэг шаардлагууд

- Ханган нийлүүлэгчээр хэрхэн бүртгүүлэх

- Хаанаас мэдээлэл авах, хаана хандах