Хэлтэс

Уулын ахлах инженер /16/ Уулын ахлах инженер /16/
Өгөгдөл, системийн шинжээч /2/ Өгөгдөл, системийн шинжээч /2/
Геотехникийн техникч /4/ Геотехникийн техникч /4/
Уул уурхайн зургийн техникч Уул уурхайн зургийн техникч
Өгөгдөл системийн шинжээч 1 Өгөгдөл системийн шинжээч 1