Хүний нөөцийн бодлого

Бид “Оюу толгой” компанийн үнэт зүйлс болон ёс зүйн зан төлвийг зохистойгоор баримтлан ажиллахыг хичээдэг. Манай ажилтнуудын соёл нь аюулгүй ажиллагаа, ёс зүй, хамтын ажиллагаа, хариуцлага дээр суурилдаг.

Сонгон шалгаруулалт
Бид ажилд орох хүсэлт гаргасан иргэн бүрт адил, тэгш боломж олгож, ажилтан сонгон шалгаруулалтаа шударга, ил тодоор явуулдаг.

Сонгон шалгаруулах явц нь тухайн ажлын байрны шаардлагыг тодорхойлсноор эхэлдэг.

Нээлттэй ажлын байруудыг манай цахим хуудасны Нээлттэй ажлын байр хэсгээр зарладаг.

Өргөдөл хүлээн авах хугацаа дуусмагц дараах байдлаар шалгаруулалт хийнэ. Үүнд:

  • Ажлын байрны өргөдлүүдийг зард дурдсан шалгуурын дагуу анкетын шалгаруулалт хийнэ.
  • Анкетын шалгаруулалтад тэнцсэн өргөдөл гаргагчийг ярилцлагад урина
  • Өмнөх ажил олгогчдын тодорхойлолтыг шалган нягтлах зэрэг багтдаг.

Сонгон шалгаруулах комисс хоёр ба түүнээс дээш гишүүдээс бүрдэх учир эцсийн шийдвэрийг нэг хүн гаргадаггүй.

“Оюу толгой” компанид ажилд орох өргөдөл гаргахад ямар нэгэн төлбөр, хураамж төлөхгүй.

Монгол ажиллах хүчин
"Оюу толгой" компани Монгол улсын иргэдийн хөдөлмөр эрхлэлтийг нэмэгдүүлж, тухайн албан тушаалд тохирох хүмүүсийг сонгож авдаг.

"Оюу толгой" ХХК нь Урт хугацааны стратеги зорилтынхоо хүрээнд хөдөлмөр эрхлэлтийн харилцаанд оролцоо, хүртээмжтэй байдлыг дэмжих, жендэрийн тэнцвэртэй байдлыг хангах зорилгоор ажлын байрны сонгон шалгаруулалтын явцад орон нутгийн иргэд, хөгжлийн бэрхшээлтэй хүн болон эмэгтэй хүмүүст холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу давуу байдал олгохыг эрмэлзэнэ.

Бид монгол иргэдийг, Өмнөговь аймгийн оршин суугчдыг ажилд авахыг чухалчилдаг бөгөөд “Оюу толгой”-н нийт ажиллах хүчний 96 хувийг монгол иргэд бүрдүүлж байна.