2022 оны Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөний биелэлтийн тайлан