100 сая мод тарих төсөлтэй холбоотой байгаль орчны үйлчилгээ