Тайлан

Өмнөговь аймгийн Ханбогд сумын нутагт байрлах Оюу толгой төслийн 2019 оны Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөө

Өмнөговь аймгийн Ханбогд сумын нутагт байрлах Оюу толгой төслийн 2019 оны Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөө