Үйл ажиллагааны төлөвлөгөө

Нүүлгэн шилжүүлэлтийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөө

Оюу толгойн уурхайн талбайн орчмын 10 малчин өрхийг хамруулсан нүүлгэн шилжүүлэлтийг 2004 онд, уурхайн талбайгаас гадна байгуулсан дэд бүтцийн шугамууд буюу ус татах шугам хоолой, онгоц буудал, БНХАУ-тай холбосон зам, эрчим хүчний шугамын ойр нутагладаг 89 малчин өрхийг хамруулсан эдийн ...