БОННҮ удирдлага

Нүүлгэн шилжүүлэлтийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөө