Бэлчээр, амьжиргааг сайжруулах менежментийн төлөвлөгөө