Үйл ажиллагааны менежментийн төлөвлөгөө

1. Байгаль орчин, нийгмийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөө

 • •    Байгаль орчин, нийгмийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөө

2. Байгаль орчин, нийгмийн удирдлагын төлөвлөгөө

 • •    Байгаль орчин, нийгмийн удирдлагын төлөвлөгөө

3. Агаарт ялгарах хийн хаягдлын удирдлагын төлөвлөгөө

 • •    Агаар мандалд ялгарах хийн хаягдлын удирдлагын төлөвлөгөө
 • •    Агаарын чанарын хяналт шинжилгээний төлөвлөгөө
 • •    Хог хаягдлын удирдлагын төвийн ажиллах журам
 • •    Агаарын чанарын хяналтын стандарт

4. Биологийн олон янз байдлын удирдлагын төлөвлөгөө

 • •    Биологийн Олон Янз Байдлын Удирдлагын Төлөвлөгөө
 • •    Биологийн Олон Янз Байдлын Үйл Ажиллагааны Төлөвлөгөө
 • •    Дүйцүүлэн Хамгааллын Менежментийн Төлөвлөгөө
 • •    Эерэг Ахиу Нөлөө Үзүүлэх Урьдчилсан Таамаглал
 • •    Зэрлэг Ан Амьтан, Ургамал болон тэдгээрийн гаралтай бүтээгдэхүүнтэй холбоотой хууль бус үйлдлийн талаар мөрдөх журам
 • •    Зам, Цахилгаан Дамжуулах Шугамд Үзлэг Шалгалт Хийх Журам
 • •    Биологийн Олон Янз Байдлын Мониторинг, Үнэлгээний Төлөвлөгөө
 • •    Дүйцүүлэн Хамгааллын Менежментийн Төлөвлөгөө-Хавсралт 1
 • •    Биологийн Олон Янз Байдлын Мониторинг, Үнэлгээний Хөтөлбөр-Мониторингийн Тайлан 2017
 • •    Оюу Толгой Автозамын Хөндлөнгийн Мэргэжлийн Шинжээчдийн Тайлан
 • •    Биологийн олон янз байдалд хяналт шинжилгээ, үнэлгээ хийх төлөвлөгөө
 • •    Экосистемийн үйлчилгээний хяналт – шинжилгээ, үнэлгээний төлөвлөгөө
 • •    Биологийн олон янз байдалд хяналт шинжилгээ, үнэлгээ хийх төлөвлөгөө (БОЯБХШҮХТ)

5. Орон нутгийн иргэдийн эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллагаа, аюулгүй байдлыг хангах удирдлагын төлөвлөгөө

 • •    Орон Нутгийн Иргэдийн Эрүүл Мэнд, Аюулгүй Ажиллагаа, Аюулгүй Байдлыг Хангах Удирдлагын Төлөвлөгөө

6. Гүйцэтгэгчийг удирдах тогтолцоо

 • •    Гүйцэтгэгчийг удирдах тогтолцоо
 • •    Оюу Толгой компанийн Бараа бүтээгдэхүүн (болон Холбогдох Үйлчилгээ)-ний Ерөнхий Нөхцөл
 • •    Худалдан авалтанд баримтлах зарчим
 • •    Нийлүүлэгчийн Гэрээ Хэрэгжүүлэх Чадварын Тухай Бодлого
 • •    Стратегийн ач холбогдол бүхий гадаадын нийлүүлэгчидтэй хамтран ажиллах тухай бодлого
 • •    Өмнөговийн нийлүүлэгчдийг дэмжих, хөгжүүлэх тухай бодлого
 • •    Үндэсний нийлүүлэгчдийг дэмжих, хөгжүүлэх тухай бодлого
 • •    Худалдан авалт хариуцсан ажилтны Ёс Зүйн Дүрэм
 • •    Гэрээт байгууллагын удирдлагад зориулсан гарын авлага
 • •    Гэрээт байгууллагад зориулсан гарын авлага
 • •    Гүйцэтгэгчийг удирдах журам

7. Соёлын өвийн удирдлагын төлөвлөгөө

 • •    Соёлын Өвийн Удирдлагын Төлөвлөгөө

8. Онцгой байдлын үеийн бэлэн байдал, авах арга хэмжээний төлөвлөгөө

 • •    Асгарсан бодисыг аюулгүйжүүлэх журам
 • •    Осол зөрчлийн удирдлагын журмын тойм зураг
 • •    Аюул, эрсдлийн менежмент

9. Химийн аюултай бодисын удирдлагын төлөвлөгөө

 • •    Аюултай материалын менежментийн журам
 • •    Аюултай материалын менежментийн журам
 • •    Guideline for Hazardous Substance Approval
 • •    Үл-тохирол, осол зөрчил, авах хариу арга хэмжээ
 • •    Хөрс цэвэрлэх байгууламж ажиллуулах журам
 • •    Асгарсан бодисыг аюулгүйжүүлэх журам
 • •    Эрдсийн бус хог хаягдлын удирдлагын төлөвлөгөө
 • •    Хог хаягдлын удирдлагын төвийн ажиллах журам

10. Хөдөлмөр эрхлэлтийн удирдлагын төлөвлөгөө

 • •    Ялгаварлан гадуурхах, бэлгийн дарамт учруулах, дээрэлхэх явдлыг үл тэвчих бодлого
 • •    Хүний нөөц бүрдүүлэлт, сонгон шалгаруулалтын журам
 • •    Санал гомдол барагдуулах журам
 • •    Кэмпийн дотоод журам ба ёс зүйн дүрэм
 • •    Хөдөлмөрийн харилцааг зохицуулах төлөвлөгөө
 • •    Согтууруулах ундаа, мансууруулах эм, сэтгэцэд нөлөөт бодисын менежментийн журам

11. Газар Хөндөлтийн Хяналт, Нөхөн Сэргээлтийн Удирдлагын Төлөвлөгөө

 • •    Өнгөн хөрстэй ажиллах журам
 • •    Газар хөндөх зөвшөөрөл олгох журам
 • •    Газар Хөндөлтийн Хяналт, Нөхөн Сэргээлтийн Удирдлагын Төлөвлөгөө
 • •    Техникийн Нөхөн Сэргээлт Хийх Журам
 • •    Биологийн Нөхөн Сэргээлтийн Журам

12. Уурхайн Хаалтын Төлөвлөгөө

 • •    Уурхайн хаалтын төлөвлөгөө

13. Эрдэст хаягдлын удирдлагын төлөвлөгөө

 • •    Эрдэст хаягдлын удирдлагын төлөвлөгөө
 • •    Dump and Stockpile Management Plan
 • •    Чулуулгийн хүчиллэг урсцыг урдчилан тооцох, хянах стандарт
 • •    Tailings Storage Facility Operation, Maintenance, and Surveillance Manual (TSF OPS 1)

14. Дуу шуугиан, чичиргээний удирдлагын төлөвлөгөө

 • •    Дуу шуугиан, чичиргээний удирдлагын төлөвлөгөө
 • •    Дуу шуугианы хяналт шинжилгээ болон хяналтын журам

15. Нүүлгэн шилжүүлэлтийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөө

 • •    Нүүлгэн шилжүүлэлтийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөө
 • •    Санал гомдол барагдуулах журам
 • •    Нүүлгэн шилжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөө

16. Оролцогч талуудтай хамтран ажиллах төлөвлөгөө

 • •    Оролцогч талуудтай хамтран ажиллах төлөвлөгөө
 • •    Оролцогч талуудтай хамтран ажиллах төлөвлөгөө

17. Тээврийн удирдлагын төлөвлөгөө

 • •    Тээврийн удирдлагын төлөвлөгөө
 • •    Зам барих, засвар үйлчилгээ хийх журам
 • •    Хүнд даацын тээврийн хэрэгслийг ажиллуулах журам
 • •    Дугуй болон Обудны Журам
 • •    Оюу Толгойн Төслийн талбай дахь Замын хөдөлгөөний Удирдлагын төлөвлөгөө

18. Шилжилт хөдөлгөөнийг удирдах төлөвлөгөө

 • •    Шилжилт хөдөлгөөнийг удирдах төлөвлөгөө
 • •    Шилжилт хөдөлгөөнийг удирдах төлөвлөгөө

19. Бэлчээр, амьжиргааг сайжруулах менежментийн төлөвлөгөө

 • •    Бэлчээрийн менежмент, малчдын амьжиргааг дэмжих удирдлагын төлөвлөгөө

20. Усны нөөцийн менежментийн төлөвлөгөө

 • •    Усны нөөцийн менежментийн төлөвлөгөө
 • •    Усны мониторингийн төлөвлөгөө
 • •    Усны хэрэглээ чанарын хяналт