БОННҮ удирдлага

Үйл ажиллагааны менежментийн төлөвлөгөө

1. Байгаль орчин, нийгмийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөө

2. Байгаль орчин, нийгмийн удирдлагын төлөвлөгөө

3. Агаарт ялгарах хийн хаягдлын удирдлагын төлөвлөгөө

4. Биологийн олон янз байдлын удирдлагын төлөвлөгөө

 • •    Биологийн Олон Янз Байдлын Удирдлагын Төлөвлөгөө
 • •    Биологийн Олон Янз Байдлын Үйл Ажиллагааны Төлөвлөгөө
 • •    Дүйцүүлэн Хамгааллын Менежментийн Төлөвлөгөө
 • •    Эерэг Ахиу Нөлөө Үзүүлэх Урьдчилсан Таамаглал
 • •    Зэрлэг Ан Амьтан, Ургамал болон тэдгээрийн гаралтай бүтээгдэхүүнтэй холбоотой хууль бус үйлдлийн талаар мөрдөх журам
 • •    Зам, Цахилгаан Дамжуулах Шугамд Үзлэг Шалгалт Хийх Журам
 • •    Дүйцүүлэн Хамгааллын Менежментийн Төлөвлөгөө-Хавсралт 1
 • •    Биологийн Олон Янз Байдлын Мониторинг, Үнэлгээний Хөтөлбөр-Мониторингийн Тайлан 2017
 • •    Оюу Толгой Автозамын Хөндлөнгийн Мэргэжлийн Шинжээчдийн Тайлан
 • •    Биологийн олон янз байдалд хяналт шинжилгээ, үнэлгээ хийх төлөвлөгөө
 • •    Экосистемийн үйлчилгээний хяналт – шинжилгээ, үнэлгээний төлөвлөгөө

5. Орон нутгийн иргэдийн эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллагаа, аюулгүй байдлыг хангах удирдлагын төлөвлөгөө

 • •    Орон нутгийн иргэдийн эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллагаа, аюулгүй байдлыг хангах удирдлагын төлөвлөгөө

6. Гүйцэтгэгчийг удирдах тогтолцоо

 • •    Оюу Толгой компанийн Бараа бүтээгдэхүүн (болон Холбогдох Үйлчилгээ)-ний Ерөнхий Нөхцөл
 • •    Худалдан авалтанд баримтлах зарчим
 • •    Нийлүүлэгчийн Гэрээ Хэрэгжүүлэх Чадварын Тухай Бодлого
 • •    Стратегийн ач холбогдол бүхий гадаадын нийлүүлэгчидтэй хамтран ажиллах тухай бодлого
 • •    Өмнөговийн нийлүүлэгчдийг дэмжих, хөгжүүлэх тухай бодлого
 • •    Үндэсний нийлүүлэгчдийг дэмжих, хөгжүүлэх тухай бодлого
 • •    Худалдан авалт хариуцсан ажилтны Ёс Зүйн Дүрэм
 • •    Гэрээт байгууллагын удирдлагад зориулсан гарын авлага
 • •    Гэрээт байгууллагад зориулсан гарын авлага
 • •    Гүйцэтгэгчийг удирдах журам

7. Соёлын өвийн удирдлагын төлөвлөгөө

8. Онцгой байдлын үеийн бэлэн байдал, авах арга хэмжээний төлөвлөгөө

9. Химийн аюултай бодисын удирдлагын төлөвлөгөө

10. Хөдөлмөр эрхлэлтийн удирдлагын төлөвлөгөө

11. Газар Хөндөлтийн Хяналт, Нөхөн Сэргээлтийн Удирдлагын Төлөвлөгөө

12. Уурхайн Хаалтын Төлөвлөгөө

13. Эрдэст хаягдлын удирдлагын төлөвлөгөө

14. Дуу шуугиан, чичиргээний удирдлагын төлөвлөгөө

15. Нүүлгэн шилжүүлэлтийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөө

16. Оролцогч талуудтай хамтран ажиллах төлөвлөгөө

17. Тээврийн удирдлагын төлөвлөгөө

18. Шилжилт хөдөлгөөнийг удирдах төлөвлөгөө

19. Бэлчээр, амьжиргааг сайжруулах менежментийн төлөвлөгөө

 • •    Бэлчээр, амьжиргааг сайжруулах менежментийн төлөвлөгөө

20. Усны нөөцийн менежментийн төлөвлөгөө