Эргэгч шигшүүрийн шүүр Монгол улсад үйлдвэрлэн нийлүүлэх тухай

  • Урьдчилсан Баримжаа / Жилийн хэрэглээ (Өөрчлөгдөж болохыг анхаарна уу):
    • 300 ком
  • Стандарт шаардлага(Өөрчлөгдөж болохыг анхаарна уу):
    • 1065X742.5X65-11X36