Эдийн засгийн үр өгөөж

Эдийн засгийн үр өгөөж

Оюу Толгой бүрэн хүчин чадлаараа ажиллаж эхлэхэд Монгол улсын Дотоодын нийт бүтээгдэхүүн гуравны нэгээр буюу 35%-иар өснө. Хараат бусаар хийгдсэн эдийн засгийн нөлөөллийн үнэлгээнд дурдсанаар...