Чихний бөглөө, сонсгол хамгаалах хэрэгсэл ханган нийлүүлэх тухай