Цаг үеийн байдалтай холбоотой 3-р сарын уулзалтууд цуцлагдсан болно.