Аюулгүй ажиллагаа

C1  Тусгаарлалт C1 Тусгаарлалт
C4  Өндөрт ажиллах C4 Өндөрт ажиллах
C5  Хязгаарлагдмал орчин C5 Хязгаарлагдмал орчин
D1  Гүний уурхай D1 Гүний уурхай
Ноцтой эрсдэлүүд ба хяналт Ноцтой эрсдэлүүд ба хяналт
« өмнөх
1 2