Бизнесийн ёс зүй

Ханган нийлүүлэгчийн ёс зүйн дүрэм
View
Oюу Толгой ХХК-ийн Худалдан авалт хариуцсан ажилтны ёс зүйн дүрэм
View
Бизнесийн ёс зүйн зарчмууд
View
Бидний ажлын арга барил
View

Бодлого журам

Гэрээт байгууллагын хамтын ажиллагаа хариуцсан баг
View
Төлбөрийн нөхцөл
View
Ханган нийлүүлэгчийн ангилал болон тодорхойлолт
View
Ханган нийлүүлэгчдийг хөгжүүлэх бодлого
View

Аюулгүй ажиллагаа

C1 Тусгаарлалт
View
C2 Цахилгааны аюулгүй ажиллагаа
View
C3 Тээврийн хэрэгсэл, жолоодлого
View
C4 Өндөрт ажиллах
View
C5 Хязгаарлагдмал орчин
View
C6 Кран болон өргөлтийн тоног төхөөрөмж
View
D1 Гүний уурхай
View
D3 Налуугийн геотехникийн аюулын удирдлага
View
D5 Хаягдлын далан, ус хадгалах байгууламжийн удирдлага
View
Ноцтой эрсдэлүүд ба хяналт
View
Амь нас хамгаалах зургаан дүрэм
View