Худалдан авалт

Худалдан авалтын Бодлого, Үйл ажиллагаа