Хил нэвтрэх "C" төрлийн зорчих зөвшөөрлийн хүсэлт /2024 оны II улирал/