Хаягдлын далангийн үйл ажиллагааны явцын тайлан (2023 оны 11-р сар)