Ханган нийлүүлэлт хөгжүүлэлт

Өмнөговийн ханган нийлүүлэлт

2010 оноос хойш Өмнөговийн ханган нийлүүлэгчидтэй хийсэн худалдан авалтын үнийн дүн байнга өсөж, 2015 онд 66 сая ам.долларт хүрээд байна.

Дотоодын ханган нийлүүлэлт

Монгол Улсад бүртгэлтэй, татвар төлдөг, нэмүү өртөг бий болгодог, дотоодын ажиллах хүчин бүхий гадаадын ханган нийлүүлэгчид болон Үндэсний ханган нийлүүлэгчдээс хийсэн худалдан авалтын нийт хувь хэмжээ 2015 онд 79%-д хүрэв.

Үндэсний ханган нийлүүлэлт

Компанийн ажиллах хүчний 50-иас дээш хувийг Монгол иргэн эзэмшдэг, Монгол Улсад бүртгэлтэй Үндэсний ханган нийлүүлэгчдээс хийж байгаа худалдан авалтын дүн жилээс жилд өсөн нэмэгдсээр байна.