Ханбумбат нисэх онгоцны буудлын ашиглалт, менежментийн үйлчилгээ