УҮШ-ийн талаарх танилцуулга

УҮШ-ийн талаарх танилцуулга

Олон улсын хэмжээнд хамтарсан уул уурхайн компаниудын үйл ажиллагааг үр ашигтай, зөв зохистой удирдан зохион байгуулж, хувь нийлүүлэгчдийн ногдол ашгийг хамгийн...