Төрөл бүрийн хуванцар бүтээгдэхүүн ханган нийлүүлэх тухай 3-р багц тендер