Тогтвортой хөгжил нь урт удаан хугацааны төсөөлөл, үзэл бодолтой байхыг хэлдэг