Орон нутаг

2014

"Оюу толгой" ХХК-ийн 2013 оны Тогтвортой хөгжлийн тайланд компанийн ажлын гүйцэтгэл болон хэд хэдэн чиглэлээр өмнийн говьд болон Монгол улсад урт хугацаанд ашиг шимээ өгөх томоохон ажлуудыг толилуулж байна. Гол төлөв аюулгүй ажиллагаа, эрүүл мэнд, байгаль орчныг хамгаалах, бүс нутгийн болон орон нутгийн хөгжил, боловсрол, эдийн засгийн хөгжил зэрэг чиглэлийг анхаарсан энэхүү тайлангаас нийгмийн хөрөнгө оруулалтын 50 гаруй тэрбум төгрөгийн төсөл, хөтөлбөрийн дэлгэрэнгүй танилцуулгыг үзэх болно.

2013

"Оюу толгой" компани 2012 онд боловсрол, эдийн засгийн хөгжил, байгаль орчин, соёлын өв, эрүүл мэнд зэрэг салбарт нийгмийн хөрөнгө оруулалтын томоохон хөтөлбөрүүд хэрэгжүүлж, 27.7 сая ам.доллар зарцууллаа. Энэ хөтөлбөрүүд нь улс орны хөгжил цэцэглэлт, иргэдийн сайн сайхан амьдралыг бий болгоход үнэтэй хувь нэмэр оруулж байна. "Оюу Толгой" компани хэдийгээр орлого олж эхлээгүй ч Монгол улсад гэрэлт ирээдүйг бүтээх хэтийн зорилгынхоо хүрээнд олон мянган хүний амьдралд томоохон өөрчлөлт гаргаж эхэллээ.

2011

Өнгөрснөө хамгаалж, өнөөг хадгалж үлдээе - Оюу Толгой төслөөс хэрэгжүүлж буй 'Өмнөговь аймгийн соёлын өвийн хөтөлбөр боловсруулах' төслийн нэгдүгээр үе шатны тайлан.

2010

Оюу Толгой орон нутгийн харилцаа тогтвортой хөгжлийн хэлтсийн 2009 оны жилийн тайлан.

2009

Оюу Толгой төслийн нийгэм эдийн засгийн нөлөөллийн үнэлгээ.

Оюу Толгой орон нутгийн харилцаа тогтвортой хөгжлийн хэлтсийн 2009 оны жилийн тайлан.

Оюу Толгой төслийн нийгэм, эдийн засаг, байгаль орчны дэд бүлэг.

2008

Оюу Толгой орон нутгийн харилцаа тогтвортой хөгжлийн хэлтсийн 2007 оны жилийн тайлан. Жич: Тайлан зөвхөн Англи хэл дээр.

2007

Оюу Толгой орон нутгийн харилцаа тогтвортой хөгжлийн хэлтсийн 2007 оны жилийн тайлан. Жич: Тайлан зөвхөн Англи хэл дээр.

2006

Оюу Толгой орон нутгийн харилцаа тогтвортой хөгжлийн хэлтсийн 2006 оны жилийн тайлан. Жич: Тайлан зөвхөн Англи хэл дээр.

2005

Оюу Толгой орон нутгийн харилцаа тогтвортой хөгжлийн хэлтсийн 2005 оны жилийн тайлан. Жич: Тайлан зөвхөн Англи хэл дээр.