Байгаль орчин

2023

2022

2021

2020

2019

2018

Өмнөговь аймгийн Ханбогд сумын нутагт байрлах Оюу толгой төслийн 2018 оны Байгаль орчны менежментийн биелэлтийн тайлан

Өмнөговь аймгийн Ханбогд сумын нутагт байрлах Оюу толгой төслийн 2018 оны Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөө

2017

Өмнөговь аймгийн Ханбогд сумын нутагт байрлах Оюу толгой төслийн 2017 оны Байгаль орчны менежментийн биелэлтийн тайлан

Оюу толгойн уурхайн Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөний хураангуй

2016

Өмнөговь аймгийн Ханбогд сумын нутагт байрлах Оюу толгой төслийн 2016 оны Байгаль орчны менежментийн биелэлтийн тайлан

Оюу толгойн ордоос зэс, алт олборлох, боловсруулах төслийн байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөө, Байгаль орчны нөлөөллийн үнэлгээний нэмэлт тодотгол

Өмнөговь аймгийн Ханбогд сумын нутагт байрлах Оюу толгой төслийн 2016 оны Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөө

Өмнөговь аймгийн Ханбогд сумын нутагт байрлах Оюу толгой төслийн 2015 оны Байгаль орчны менежментийн биелэлтийн тайлан

2015

Өмнөговь аймгийн Ханбогд сумын нутагт байрлах Оюу толгой ордод 6709А тоот тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчийн байгаль орчны хамгаалах төлөвлөгөө, орчны хяналт шинжилгээний хөтөлбөр.

Өмнөговь аймгийн Ханбогд сумын нутагт байрлах Оюу толгой ордод 6709А тоот тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчийн байгаль орчны хамгаалах төлөвлөгөө, орчны хяналт шинжилгээний хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн тайлан.

2014

Өмнөговь аймгийн Ханбогд сумын нутагт байрлах Оюу толгой ордод 6709А тоот тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчийн байгаль орчны хамгаалах төлөвлөгөө, орчны хяналт шинжилгээний хөтөлбөр.

2013

Өмнөговь аймгийн Ханбогд сумын нутагт байрлах Оюу толгой ордод 6709А тоот тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчийн байгаль орчны хамгаалах төлөвлөгөө, орчны хяналт шинжилгээний хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн тайлан.

Өмнөговь аймгийн Ханбогд сумын нутагт байрлах Оюу Толгой ордод 6709А тоот тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчийн байгаль орчны хамгаалах төлөвлөгөө, орчны хяналт шинжилгээний хөтөлбөр.

Оюу Толгой ордод 6709А тоот тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчийн байгаль орчныг хамгаалах төлөвлөгөө, орчны хяналт шинжилгээний хөтөлбөр.

2012

Оюу Толгой ордод 6709A тоот тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчийн 2012 оны байгаль орчныг хамгаалах төлөвлөгөө, орчны хяналт шинжилгээний хөтөлбөрийн биелэлт.

Оюу толгой төслийн талбайгаас гашуун сухайт хүрэх замын зон 3-ын түр ашиглагдах өөрчлөгдсөн чиглэлийн байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын нарийвчилсан үнэлгээний тайлан.

Оюу Толгойн Ундай голыг хамгаалах, голын голдиролд хэсэгчлэн тохируулга хийх төслийн байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын нарийвчилсан үнэлгээний тайлан.

Оюутолгой ххк-ийн оюу толгойн уурхайн үндсэн болон дэд бүтцийн барилга байгууламжуудын байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын нарийвчилсан үнэлгээний тайлан.

Оюу толгой ХХК химийн бодис ашиглах төсөл байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын нарийвчилсан үнэлгээний нэмэлт тодотголын тайлан

Оюу Толгойн Гүний Хоолойн усан хангамжийн шугам хоолойн трасст өөрчлөлт оруулах төсөл Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын нарийвчилсан үнэлгээний нэмэлт тодотголын тайлан.

Оюу Толгой - Гашуун Сухайтын дэд бүтцийн зурвас байгуулах төсөл Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын нарийвчилсан үнэлгээний нэмэлт тодотголын тайлан.

Оюу Толгой ордоос зэс, алт олборлох, боловсруулах төслийн өргөтгөл шинэчлэлтийн нэгдсэн төсөл.

Оюу Толгой ордод 6709А тоот тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчийн байгаль орчныг хамгаалах төлөвлөгөө, орчны хяналт шинжилгээний хөтөлбөр.

2011

Оюу Толгой байгаль орчныг хамгаалах төлөвлөгөө, орчны хяналт шинжилгээний хөтөлбөр.

Химийн хорт болон аюултай бодисын БОНБНҮ, эрсдлийн үнэлгээний нэмэлт, тодотгол.

Өмнөговь аймгийн Ханбогд сумын нутаг Оюу Толгойн орд газарт байрлах газрын тосны бүтээгдэхүүний агуулахын байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын нарийвчилсан үнэлгээний тайлан.

Оюу Толгой төсөл 2011 оны байгаль орчныг хамгаалах, нөхөн сэргээлтийн ажлын тайлан, орчны хяналт шинжилгээний хөтөлбөрийн биелэлт.

Орон нутгийн байнгын онгоц буудал байгуулах төслийн байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын нарийвчилсан үнэлгээний тайлан.

2010

Гүний хоолойн газрын доорх усны нөөцийг Оюу Толгой төсөлд ашиглахад байгаль орчинд учирч болзошгүй нөлөөллийн үнэлгээний 2005 оны тайлангийн нэмэлт тодотгол.

Байгаль орчныг хамгаалах төлөвлөгөө, орчны хяналт шинжилгээний хөтөлбөр - 2010.

Оюу Толгой төсөл 2010 оны байгаль орчныг хамгаалах, нөхөн сэргээлтийн ажлын тайлан, орчны хяналт шинжилгээний хөтөлбөрийн биелэлт.

Оюу Толгой - Гашуун Сухайтын дэд бүтцийн зурвасын төслийн байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын нэмэлт тодотгол нарийвчилсан үнэлгээний тайлан.

2009

Оюу Толгой төсөл 2009 оны байгаль орчныг хамгаалах, нөхөн сэргээлтийн ажлын тайлан, орчны хяналт шинжилгээний хөтөлбөрийн биелэлт.

Байгаль орчныг хамгаалах төлөвлөгөө, орчны хяналт шинжилгээний хөтөлбөр - 2009.

Оюу Толгой төслийн усны хэрэгцээг гүний хоолой дахь газар доорхи усны эх үүсвэрээс хангах шугам хоолойн төслийн байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын нарийвчилсан үнэлгээний тайлан - 2 дугаар хэсэг.

Оюу Толгой төслийн усны хэрэгцээг гүний хоолой дахь газар доорхи усны эх үүсвэрээс хангах шугам хоолойн төслийн байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын нарийвчилсан үнэлгээний тайлан - 1 дүгээр хэсэг.

2008

Оюу Толгойн ордоос зэс, алт олборлох төслийн байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний тайланд оруулах нэмэлт, тодотгол (Барилга байгуулалтын үед ашиглагдах химийн бодисуудын байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын болон эрсдлийн үнэлгээ).

Байгаль орчныг хамгаалах төлөвлөгөө, орчны хяналт шинжилгээний хөтөлбөр - 2008.

Оюу Толгой төсөл 2008 оны байгаль орчныг хамгаалах, нөхөн сэргээлтийн ажлын тайлан, орчны хяналт шинжилгээний хөтөлбөрийн биелэлт.

2007

Оюу Толгой төсөл 2007 оны байгаль орчныг хамгаалах, нөхөн сэргээлтийн ажлын тайлан, орчны хяналт шинжилгээний хөтөлбөрийн биелэлт.

Байгаль орчныг хамгаалах төлөвлөгөө, орчны хяналт шинжилгээний хөтөлбөр - 2007.

2006

Оюу Толгой ордын Хьюго хэсгийн хүдрийн биетэд нэвтрэх 2-р босоо нэвтрэлтийн байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын нэмэлт тодотгол үнэлгээ.

Оюу Толгойн ордоос зэс, алт олборлох, боловсруулах төслийн байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын нарийвчилсан үнэлгээний тайлан.

Оюу Толгой төсөл 2006 оны байгаль орчныг хамгаалах, нөхөн сэргээлтийн ажлын тайлан, орчны хяналт шинжилгээний хөтөлбөрийн биелэлт.

Өмнөговь аймгийн Ханбогд сум - 2006 оны байгаль орчныг хамгаалах ажлын төлөвлөгөө.

2005

Галбын говь, Гүний хоолой дахь газрын доорх усны нөөцийг Оюу Толгойд ашиглах төслийн байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын нарийвчилсан үнэлгээний тайлан.

Өмнөговь аймгийн Ханбогд сум - 2005 оны байгаль орчныг хамгаалах ажлын төлөвлөгөө.

Оюу Толгой төсөл 2005 оны байгаль орчныг хамгаалах, нөхөн сэргээлтийн ажлын тайлан, орчны хяналт шинжилгээний хөтөлбөрийн биелэлт.

2004

Оюу Толгой - Гашуун сухайтын дэд бүтцийн зурвасын байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын нарийвчилсан үнэлгээний тайлан.

Өмнөговь аймгийн Ханбогд сумын Оюу толгой, Хөх хад, Манахт, Улаан уулын талбайд 2004 онд хийх хайгуулын болон байгаль орчныг хамгаалах ажлын төлөвлөгөө.

Оюу Толгой төсөл 2004 оны байгаль орчныг хамгаалах, нөхөн сэргээлтийн ажлын тайлан, орчны хяналт шинжилгээний хөтөлбөрийн биелэлт.

2003

Оюу Толгой төсөл 2003 оны байгаль орчныг хамгаалах, нөхөн сэргээлтийн ажлын тайлан, орчны хяналт шинжилгээний хөтөлбөрийн биелэлт.

Өмнөговь аймгийн Ханбогд сумын Оюу Толгой, Хөх хад, Манахт, Улаан уулын талбайд 2003 онд хийх хайгуулын болон байгаль орчныг хамгаалах ажлын төлөвлөгөө.