Санал гомдол шийдвэрлэх журам

Бид орон нутгийн оролцогч талуудын дуу хоолойг сонсох, тэднээс суралцахад үргэлж нээлттэй байдаг бөгөөд орон нутгаас ирж буй санал гомдлыг хүлээн авах сувгаа улам сайжруулах зорилгоор OTCommunity@ot.mn байнгын ажиллагаатай нэгдсэн цахим хаягийг шинээр нээлээ. Тус хаягаар Та бүхэн компанитай холбоотой санал гомдол хүсэлтээ илгээх боломжтой.

  1. Орон нутгийн оролцогч талуудаас уурхайн үйл ажиллагаатай холбоотой гомдол хүсэлт саналыг хүлээн авна.
  2. Оюу толгой компанийн бусад хэлтэс нэгжүүд болон гэрээт байгууллагууд орон нутгийн оролцогч талуудаас гомдол хүсэлт хүлээн авсан бол мөн энэ хаягаар Орон нутгийн харилцааны хэлтэст мэдэгдэх

Орон_нутгийн_санал_гомдол_шийдвэрлэх_журмын_тухай_мэдээлэл._Mon.docx