Орон Нутгийн Иргэдийн Эрүүл Мэнд, Аюулгүй Ажиллагаа, Аюулгүй Байдлыг Хангах Удирдлагын Төлөвлөгөө