Орон нутгийн иргэдийн эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллагаа, аюулгүй байдлыг хангах удирдлагын төлөвлөгөө

Орон нутгийн эрүүл мэндийн үйлчилгээг чадавхжуулах, замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг сайжруулах, залуучуудын хөгжилд дэмжлэг үзүүлэн холбогдох байгууллагуудтай хамтран ажилласаар ирсэн юм.

Малчдад хүрэх явуулын эрүүл мэндийн үйлчилгээ, урьдчилан сэргийлэх үзлэгийг сайжруулах зорилгоор “Эрүүл малчин”, “Мобайл технологи” төслүүдээр зөөврийн тоног төхөөрөмж нийлүүлснээр малчдын хотонд эрүүл мэндийн тоног төхөөрөмжтэй хүрч ажиллах боломж бүрдсэн. Эдгээр төслийг цогц байдлаар малчдад хүргэхийг зорьж “Эрүүл малчин – 2” төслийг “Говийн Оюу Хөгжлийг Дэмжих Сан”-гийн санхүүжилтээр хэрэгжүүлэхээр Ханбогд сумын Сум дундын эмнэлэгтэй хамтран ажиллаж байна. Мөн “Говийн Оюу Хөгжлийг Дэмжих Сан”, НҮБ-ын Хүн амын сан, Хүүхдийн сан, Австралийн элчин сайдын яам, ДЭМБ хамтран “Өмнөговь аймгийн эмэгтэйчүүд, залуучуудын эрүүл мэндийг дэмжих” хөтөлбөрийг 4 жилийн хугацаатай хэрэгжүүлэхээр гэрээ үзэглэсэн. Тус хөтөлбөр 6 үндсэн зорилттой бөгөөд хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд Эрүүл мэндийн яам, Өмнөговь аймгийн удирдлагууд, Эрүүл мэндийн газар, БОЭТ, сумдын эрүүл мэндийн төвүүд дэмжлэг үзүүлэн үр дүнтэй хэрэгжүүлэхэд хамтран ажиллаж байна.

Орон нутгийн залуучуудыг дэмжих “Залуучуудын хөгжлийн хөтөлбөр"-ийг 2015-2021 оны хооронд Ханбогд суманд хэрэгжүүллээ.Тус хөтөлбөрөөр “Залуучуудын хөгжлийн төв”, Сум дундын эмнэлэг дээр “Өсвөр үед ээлтэй клиник” байгуулан ажиллаж байна. “Залуучуудын гарааны бизнесийг дэмжих хөтөлбөр”, “Залуу малчдыг дэмжих хөтөлбөр”, “Зорилтот бүлгийн залуучуудыг дэмжих хөтөлбөр”-ийг хэрэгжүүлсэн.

Боловсрол сургалттай холбоотой мэдээ мэдээллийг эндээс үзнэ үү. Орон нутгийн иргэдийн эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллагаа, аюулгүй байдлыг хангах удирдлагын төлөвлөгөөг эндээс үзнэ үү.