Үйл ажиллагааны менежментийн төлөвлөгөө

Нүүлгэн шилжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөө