Механик засварын ажилд хүн хүч нийлүүлэх үйлчилгээ