Үйл ажиллагааны менежментийн төлөвлөгөө

Биологийн олон янз байдалд хяналт шинжилгээ, үнэлгээ хийх төлөвлөгөө