Бизнесийн ёс зүйн зарчим текст

“Оюу толгой” компанийн бизнесийн ёс зүйтэй байх зарчим нь бидний ажлын үндэс суурь юм. энэхүү зарчмууд нь бидний ажлын арга барил баримт бичигт суурилсан байдаг.