Тайлан

Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн тайлан – 2019