Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөний биелэлийн тайлан – 2020