Байгаль орчин

Байгаль орчны стандартууд

Оюу Толгой төсөл дээр хараат бус эдийн засгийн нөлөөллийн үнэлгээ хийгдсэн бөгөөд уурхайн баримтлан мөрдөж буй аюулгүй ажиллагаа, байгаль орчны бодлого нь...