Байгаль орчин, нийгмийн хөндлөнгийн зөвлөхийн хяналт шинжилгээний тайлан (2023 оны 5 сар)