Байгаль орчин, нийгмийн хөндлөнгийн зөвлөхийн усны нарийвчилсан хяналт шинжилгээний тайлан (2023 оны 9 сар)