Байгаль орчин, нийгмийн нөлөөллийн үнэлгээ

БОННҮ нь тухайн гүйцэтгэгдэж дууссан цаг хугацаа буюу 2012 оны 8 дугаар сарын байдлыг тусгасан болно. Шинэчлэгдсэн материалуудыг Байгаль орчин, нийгмийн удирдлагын төлөвлөгөө хэсгээс үзнэ үү.

1. Танилцуулга

 • •    Бүлэг А1: Танилцуулга ба суурь нөхцөл
 • •    Бүлэг А2: Бодлого ба хууль эрхзүйн хамрах хүрээ
 • •    Бүлэг А3: Аргазүй ба өмнөх судалгаанууд
 • •    Бүлэг А4: Төслийн танилцуулга
 • •    Бүлэг А5: Боломжит нөхцлүүдийн шинжилгээ
 • •    Бүлэг А6: Орон нутгийн иргэдтэй хийсэн хэлэлцүүлэг

2. Суурь үнэлгээ

Суурь үнэлгээ
 • •    Бүлэг В1: Нөлөөллийн үнэлгээний Танилцуулга ба хамрах хүрээ
Био-физикийн орчин
 • •    Бүлэг B2: Цаг уур ба уур амьсгалын өөрчлөлт
 • •    Бүлэг B3: Агаарын чанар
 • •    Бүлэг B4: Дуу шуугиан ба чичиргээ
 • •    Бүлэг B5: Топограф, геологи ба хөрс
 • •    Бүлэг B6: Усны нөөц
 • •    Бүлэг B7a: Биологийн төрөл зүйлийн олон янз байдал
 • •    Бүлэг B7b: Экосистемийн үйлчилгээ
Хүний орчин
 • •    Бүлэг B8: Хүн ам ба хүн амзүй
 • •    Бүлэг B9: Хөдөлмөр эрхлэлт ба амьжиргааны түвшин
 • •    Бүлэг B10: Газар ашиглалт
 • •    Бүлэг B11: Тээвэр ба дэд бүтэц
 • •    Бүлэг B12: Соёлын өв
 • •    Бүлэг B13: Олон нийтийн эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллагаа, аюулгүй байдлын суурь судалгаа

3. Нөлөөллийн үнэлгээ

Нөлөөллийн үнэлгээ
 • •    Бүлэг С1: Танилцуулга ба хамрах хүрээ
Био-физикийн орчин
 • •    Бүлэг C2: Уур амьсгал ба агаарын чанар
 • •    Бүлэг C3: Дуу шуугиан ба чичиргээ
 • •    Бүлэг C4: Топограф, газарзүй, геологи ба хөрс
 • •    Бүлэг C5: Усны нөөц
 • •    Бүлэг C6: Биологийн төрөл зүйлийн олон янз байдал ба Экосистемийн үйлчилгээ
Хүний орчин
 • •    Бүлэг C7: Эдийн засгийн нөлөөлөл
 • •    Бүлэг C8: Хүн ам ба шилжилт хөдөлгөөн
 • •    Бүлэг C9: Хөдөлмөр эрхлэлт
 • •    Бүлэг C10: Газар ашиглалт ба нүүлгэн шилжүүлэлт
 • •    Бүлэг C11: Соёлын өв
 • •    Бүлэг C12: Олон нийтийн эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллагаа, аюулгүй байдал
 • •    Бүлэг C13: Хуримтлагдах нөлөөлөл

4. Биологийн олон янз байдлын хавсралтууд

 • •    Хавсралт 1: Оюу Толгой Биологийн төрөл зүйлийн олон янз байдлын стартеги
 • •    Хавсралт 2: Чухал амьдрах орчны үнэлгээ
 • •    Хавсралт 3: Оюу Толгой төслийн биологийн төрөл зүйлийн олон янз байдалд үзүүлэх нөлөөлөл, сөрөг нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээ
 • •    Хавсралт 4: Оюу Толгой төслийн биологийн төрөл зүйлийн олон янз байдлыг дүйцүүлэн хамгаалах стратеги
 • •    Хавсралт 5: Оюу Толгой төслийн эерэг нөлөөлөлд ахиу үзүүлэх төлөвлөгөө

5. Нэмэлт мэдээлэл

 • •    Нэмэлт харилцан ойлголцлын санамж бичиг: Оюу Толгой - Ханбогдын цахилгаан дамжуулах шугам
 • •    Нэмэлт харилцан ойлголцлын санамж бичиг: Оюу Толгой - Гашуун Сухайтын зам
 • •    Байгаль орчин, нийгмийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөө
 • •    Нэмэлт харилцан ойлголцлын санамж бичиг: Оюу Толгой - Гашуун Сухайтын зам