БОННҮ удирдлага

Байгаль орчин, нийгмийн нөлөөллийн үнэлгээ

БОННҮ нь тухайн гүйцэтгэгдэж дууссан цаг хугацаа буюу 2012 оны 8 дугаар сарын байдлыг тусгасан болно. Шинэчлэгдсэн материалуудыг Байгаль орчин, нийгмийн удирдлагын төлөвлөгөө хэсгээс үзнэ үү.

1. Танилцуулга

2. Суурь үнэлгээ

Суурь үнэлгээ
  • •    Бүлэг В1: Нөлөөллийн үнэлгээний Танилцуулга ба хамрах хүрээ
Био-физикийн орчин
Хүний орчин

3. Нөлөөллийн үнэлгээ

Нөлөөллийн үнэлгээ
Био-физикийн орчин
Хүний орчин

4. Биологийн олон янз байдлын хавсралтууд

  • •    Хавсралт 1: Оюу Толгой Биологийн төрөл зүйлийн олон янз байдлын стартеги
  • •    Хавсралт 2: Чухал амьдрах орчны үнэлгээ
  • •    Хавсралт 3: Оюу Толгой төслийн биологийн төрөл зүйлийн олон янз байдалд үзүүлэх нөлөөлөл, сөрөг нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээ
  • •    Хавсралт 4: Оюу Толгой төслийн биологийн төрөл зүйлийн олон янз байдлыг дүйцүүлэн хамгаалах стратеги
  • •    Хавсралт 5: Оюу Толгой төслийн эерэг нөлөөлөлд ахиу үзүүлэх төлөвлөгөө

5. Нэмэлт мэдээлэл

  • •    Нэмэлт харилцан ойлголцлын санамж бичиг: Оюу Толгой - Ханбогдын цахилгаан дамжуулах шугам
  • •    Нэмэлт харилцан ойлголцлын санамж бичиг: Оюу Толгой - Гашуун Сухайтын зам
  • •    Байгаль орчин, нийгмийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөө
  • •    Нэмэлт харилцан ойлголцлын санамж бичиг: Оюу Толгой - Гашуун Сухайтын зам