Гүний уурхайн төсөл

Өргүүрийн инженер Өргүүрийн инженер
Төлөвлөлтийн ахлах шинжээч Төлөвлөлтийн ахлах шинжээч
Эрүүл ахуйн техникч (5) Эрүүл ахуйн техникч (5)
Төлөвлөлтийн шинжээч Төлөвлөлтийн шинжээч
Төслийн инженер (1) Төслийн инженер (1)
Төслийн инженер (1) Төслийн инженер (1)
Уурхайн инженер Уурхайн инженер
Агааржуулалтын техникч /1/ Агааржуулалтын техникч /1/