Нээлттэй ажлын байр

Цахилгааны инженер (2) Цахилгааны инженер (2)
Дадлагажигч оюутан  (5) Дадлагажигч оюутан (5)
 Дадлагажигч оюутан (5) Дадлагажигч оюутан (5)
Дадлагажигч оюутан (16) Дадлагажигч оюутан (16)
 Дадлагажигч оюутан (7) Дадлагажигч оюутан (7)
Дадлагажигч оюутан (3) Дадлагажигч оюутан (3)